ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ

ORTAK DERSLER BÖLÜMÜ

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-II DERSİ (HIST-202) PROGRAMI

I. HAFTA : I.  Dünya Savaşı sonrasında Avrupa ve dünyadaki  olayların  gelişimi ve Türk toplumundaki değişim  (Lozan Barış Antlaşması-Özet)

 

II. HAFTA : Atatürkçülük ve Atatürk İlkeleri (Cumhuriyetçilik,  Milliyetçilik, Halkçılık)       

                               

III. HAFTA : Atatürk İlkeleri (Laiklik, Devletçilik, İnkılâpçılık), bütünleyici ilkeler.

 

IV. HAFTA : 1920-1950 dönemi; siyasal alanda yapılan inkılâplar.

a. Saltanatın kaldırılması,

b. Ankara'nın başkent olması,

c. Cumhuriyetin ilanı            

d. Halifeliğin kaldırılması

e. Çok partili döneme geçiş denemeleri       

         

V. HAFTA : 1920-1950 dönemi; hukuk alanında yapılan inkılâplar.

a. Hukuk inkılabı,

b. 1921 ve 1924 Anayasaları ve yapılan değişiklikler,

c. Medeni kanunun kabulü.

     

VI. HAFTA : 1920-1950 dönemi; toplumsal ve kültürel alanda yapılan inkılâplar.

 a. Kıyafet inkılabı, tarikatlar, tekkeler ve zaviyelerin kapatılması, uluslararası takvim, saat ve rakamların kabulü, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilişi, soyadı kanunu,

b. Tevhid-i Tedrisat Kanunu, üniversitelerin kurulması ve gelişimi, Latin harflerinin  kabulü, tarih ve dil inkılabı, güzel sanatlar konusundaki gelişmeler (Müzik, resim, heykel, tiyatro).

  

VII. HAFTA : 1920-1950 Dönemi; ekonomik alandaki gelişmeler.

a. 1923 İzmir İktisat Kongresi ve Atatürk'ün ekonomi konusundaki  görüşleri,

b. 1923-1930 dönemi (Türkiye İş Bankası, Yüksek İktisat Meclisi, İktisat Bakanlığı, Teşvik-i Sanayi Kanunu, DİE, nüfus sayımı, Maliye politikası vb.)

c. 1929 Büyük ekonomik buhran ve Avrupa ile Türkiye'ye etkileri,

d. Devletçilik ilkesinin Türk ekonomisine katkıları,

e. Birinci ve İkinci Beş Yıllık Sanayi Planları,

f. Yabancıların ellerindeki kuruluşların millileştirilmesi.

 

VIII. HAFTA :  1920-1950 dönemi iç ve dış gelişmeler.

a.Türkiye - Yunanistan ilişkileri,

b. Yabancı okullar sorunu,

c. Borçlar sorunu,

d. Irak sınırı ve Musul sorunu,

e. Milletler Cemiyeti ve Türkiye'nin Milletler Cemiyetine girişi,

f. Balkan Paktı,

g.Sadabâd Paktı

 

IX. HAFTA : 1920-1950 dönemi iç ve dış gelişmeler.

a. İtalya-Habeşistan Savaşı ve Türkiye,   

b. Montreux Boğazlar Sözleşmesi,

c. Atatürk'ün vefatı.

d. Türkiye-Fransa ilişkileri ve Hatay sorunu.                               

e. II.Dünya Savaşı veTürkiye'nin izlediği politikalar.

                                                     

X. HAFTA : 1920-1950 dönemi iç ve dış gelişmeler.

 a. Eğitim alanında yenilikler,

 b. Toprak reformu,

 c. Çok partili hayata geçiş, 1946 seçimleri,

 d. 1950 Seçimleri .

 

XI. HAFTA : 1950-1980 dönemi siyasal, sosyal ve kültürel alandaki gelişmeler.

 a.Türkiye'nin NATO'ya üye olması

 b. İki kutuplu dünya ve "Soğuk Savaş"ta Türkiye,

 c. Kıbrıs sorunu,

 d. Türkiye -Yunanistan ilişkileri (Ege Denizi sorunları),

 e. Ermeni sorunu,

 f. Ankara Antlaşması ve Türkiye'nin AET (AB)'ye giriş sürecinin  başlaması.

 

XII. HAFTA : 1950-1980 dönemi hukuksal ve ekonomik alandaki  gelişmeler.

a. İnsan hakları konularında uluslararası gelişmeler.

b. 1961 Anayasası ve kurulan yeni kurumlar,

c. Ekonomide dışa açılım,

d. Ekonomide 24 Ocak 1980 kararları.

          

XIII. HAFTA : 1980'den sonraki gelişmeler.

a.1982 Anayasası ve değişiklikleri,

b. Kurumların küreselleşme etkisindeki değişimi,

c. Avrupa Birliği ve Türkiye,

d. NATO ve Türkiye,

e. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonraki gelişmeler

 (Balkanlar ve Ortadoğu'daki gelişmeler).

 

XIV. HAFTA : 1980'den sonraki gelişmeler.

 a. Eğitim ve üniversiteler,

 b. Terörizm,

 c. Bilgi toplumu konusu,

 d. Genel tekrar.